Башкы редактор
Мансурова Наргиза Аскаровна

Редактордун жардамчысы
Капарова Самара – 62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
Исабеков Максат – 62-38-77

Башкы редактордун орун басары
Сапарбек кызы Айнагүл – 62-38-71

Башкы редактордун маркетинг
жана коммерциялык иштер боюнча орун басары
Сатыкулов Орункул – 66-22-27

Жооптуу катчы
Жунусов Асан – 62-38-71

 

Бөлүм башчылар

Саясат бөлүмү
Алтымышев Атай – 66-22-27

Экономика бөлүмү
Чамашев Азизбек – 62-18-64

Укук-сот бөлүмү
Максутова Сымбат – 62-18-64

Маданият бөлүмү
Бакиров Карбалас – 62-18-64

«Нормативдик актылар» журналынын жооптуу редактору
Кулатаева Бактыгүл – 62-18-64

Коммерциялык бөлүмү – 62-19-06 (факс)

Коммерциялык бөлүмү – 62-19-06

Башкы редактордун кеңешчиси
Имамадиев Бактыбек – 62-19-51

Саясий баяндамачы
Темиров Таалайбек – 62-19-5

 

Кабарчылар

Өсөров Мамат

Абилов Абдимухтар

Урматова Шайгүл

Дүйшөнбаева Айзада

Дыйканова Жылдыз

Турдугулова Динар

 

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик борбор – 62-38-74

Региондор боюнча өкүлдөр
Исмаилова Ризван – Ош – 0(3222) 5-56-04
Карасартов Орозалы – Жалал-Абад облусу (0770) 81-00-32
Акматов Адылбек – Баткен облусу (0772) 07-60-60
Макешова Айчүрөк – Чүй облусу – 62-18-66, (0772) 62-06-19
Сейдалиев Нуржигит – Талас облусу (0779) 22-24-78
Садабаев Эгемберди – Ысык-Көл облусу – (0771) 34-19-36
Кызалаков Турдумамбет – Нарын облусу – (0770) 12-88-80