Коррупция б-ча

Азыркы мезгилде дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин жарандары тескери ой жүгүртүү себебинен «коррупция» деген экономикалык кулчулукка жана саясий жактан эзүүгө дуушар болуп келет. Ошондой эле дүйнөдөгү жарандардын акыл-эсин дагы бир «Конституция» деп аталган жалган МЫЙЗАМ чектеп келет. Чынында бардык мамлектеттердин негизги документи МЫЙЗАМ деп аталат дагы, анын түпкү мааниси мамлекеттин НЕГИЗИне барып такалат. Эгер мыйзам чындыктын нак өзү болсо, мамлекеттин жарандары оң мазмунда ой жүгүртүшөт, ал аркылуу обңективдүү чындыкты туура кабыл алышат (б.а. жашоонун тууралыгын түшүнүү жана кабылдоо) жана байыркы көчмөн кыргыздарга окшоп зордук,  зомбулук менен оору-сыркоону билбей толук кандуу жашай бермек.

«Коррупция» деп аталган бул бузукулук же кылмыш улутчул жөөттөр (б.а. сионисттер) тарабынан ойлонуп чыгарылып, бүт дүйнөнүн үстүнөн  бийлөө максаты коюлган болчу. Дүйнөгө үстөмдүк кылуу үчүн сионисттер адамдын аң-сезимин чектеген «тосмону» – жалган Конституцияны, расмий тилдин конституцияга каршы келген «статусун», «динсиздикти» (б.а. диндин мамлекеттен бөлүнүшү) ж.б. гойлорго – дүйнөдөгү жөөт эмес улуттарга каршы багыштап келген.

Муну, жөөттөрдүн динин суроо – жооп иретинде кыскача түшүндүрүп берүү «Еврейлердин катехизиси» деген китебинде төмөнкү сөздөр аныктап турат: «Жөөт эмес маңкурт калктар бир нерсени терең ойлонуп, талдап же түшүндүрүп бере алышпайт, алар тумшугу менен жер чукуган доңузга окшоп, ааламдын бар экениндигинен (турмуш чындыгын) капары жок жашай беришет» Чындыкты бурмаланган тейде түшүнүп, дүйнөдөгү бузулган элдер сионисттердин бузуку аракеттерине кабылып, Израильдеги акыл – эстүү адамдарды коркутууга жана кооптуу жашоого түртүп келет. Дал ушул себептен Израильдин өзүндө «Антисионисттик еврейлер беримдиги» түзүлгөн жана алардын бүтүмү боюнча «Сионисттер бүткүл еврей калкын тунгуюкка түртүп отуруп, өзүлөрүнүн Нюрнбергине (б.а. Эл аралык Сотко) жеткирет».

Акыл-эске таянып ойлогон израильдиктердин көз карашын америкалык окумуштуу Норберт Виннер төмөнкүчө жыйынтыктайт: «Дүйнөнүн келечеги биздин аңсезимди чектеп турган тосмолорду жоюу жана жоготууга багытталган тынымсыз күрөш болот».

Ал эми «Конституция» деп аталган жалган баш МЫЙЗАМ менен дүйнөдөгү  жарандардын акыл-эси чектелип коюлган. Дүйнөдөгү бардык мамлекеттердин НЕГИЗги документи болуп баш МЫЙЗАМ эсептелет, анын түпкү маанасинде мамлекеттин НЕГИЗИ деген түшүнүк жатат. Эгер баш МЫЙЗАМ туура болсо мамлекеттин жарандары туура ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат жана ал аркылуу обңективдүү чындыкты тура кабыл алып (б.а. жашоонун маңызын түшүнүү жана ой жүгүртүү), байыркы көчмөн кыргыздарга окшоп зордук, зомбулуксуз жана оору-сыркоосуз эркин жашай бермек.

Жана тескерисинче баш МЫЙЗАМ жалган болсо, ал адамдардын аң-сезимин чектеп, мумун натыйжасы катары турмуштун өтүп жаткан чындыгын бурмаланган мааниде кабыл алып, тескери ой жүгүртүүнүн айлампасында калышы күтүлөт. Дал ушунун натыйжасы катары жашоонун чыныгы мазмунун туура баалай  жана түшүнө албай дүйнөнүн бардык мамлекеттерин каптаган «коррупцияга» дуушар болот (б.а. кылмышка т‰рткөн бузукулук). Азыркы мамлекеттердин көбү коррупцияга кептелиши боюнча өз ара ар кандай орундарды ээлеп келет.

Коррупциянын пайда болушунун негизги ачкычы болуп абстрактуу (б.а. алаксытылган) мааниге ышталган «ЭЛ» деген философиялык түшүнүк болуп эсептелеп жана андан жалган баш МЫЙЗАМ түшүнүгү келип чыккан. Ал эми байыркы көчмөн кыргыздардын философиялык бүтүмү төмөндөй угулат: «Эркин䉉 жарандарсыз ЭЛ болбойт».

Бул болсо мамлекеттин чыныгы НЕГИЗИ болуп абстрактуу маанидеги «ЭЛ» эмес, анын конкретүү жарандары эсептелиши керек, бул үчүн анын теги, жынысы, расасы, улуту, ишеними, саясий, диндик ж.б. жөрөлгөлөрү эске алынбашы керек дегенди тастыктап турат. Немис философу Гегельдин «Абстракттуу чындык болбойт, чындык дайым конкреттүү болуш керек» дегенин эске сала кетсек болот.

Айтмакчы, 2010 жылдагы Жогорку Кеңеш СДПК, «Ата-Жүрт», «Ар-Намыс», «Ата-Мекен» жана «Республика» саясий партияларынын мүчөлөрү тарабынан түзүлгөн жана алар САЯСАТ мамлекеттик даражадагы максатка – ЭРКИНДИККЕ, ЖАКШЫЛЫККА жана АКЫЙКАТТЫКА жетүүнүн бирден – бир жолу экендигин түшүнүшкөн. Ошондуктан КРнын Президенти А.Атамбаев «Бийликтин мыйзам чыгаруу бутагынын бардык өкүлдөрү – ЖКнын депутаттары ак ниет, акыйкатчыл жана өз иш – аракеттеринде мамлекеттин жарандары жөнүндө кам көрүү көз карашын туу тутушат» – деп айтып келет.

Демек, эгерде ЖКнын депутаттары Кыргызстандын жарандары коррупция жана башка илдеттерге кабылбай, толук кандуу турмушта жашагысы келсе, 1993-жылдагы чыныгы баш МЫЙЗАМДЫ калыбына келтирип, андагы 1-берененин 3-пунктундагы маанилүү түшүнүктү төмөнкүчө өзгөртсө болор эле: «Кыргызстандын жарандары ЭРКИНДИКТИН, ЖАКШЫЛЫКТЫН, АКЫЙКАТТЫН алып жүрүүчүсү жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин булагы болуп эсептелеп».

Жарандар эркиндикке (б.а. көз карандысыздыка) ээ болор замат, алар жыргалчылыктан (б.а. жакшылык жана акыйкаттык) пайдалана алышат, көңүлү көтөрүлөт.  Көнүлү көтөрүлүп, маанайы ачык болуу мамлекеттин жарандарын «ЭЛ» – деп аталган бир бүтүндүккө бириктирүүнүн негизги кызматын кылат, себеби «ЭЛ» деген шартуу түшүнүк жарандарсыз жашай албайт.

Эгер жарандар МАМЛЕКЕТТИН НЕГИЗИ боло албаса, алар ЭРКИНДИКТЕН ажырайт дагы мамлекеттин жарандарын эзүүгө жана саясий жактан кулчулукка айлантууга аракет кылган «коррупциянын» уюштуруучуларына көз каранды болуп калышат.

Суроо туулат: «Коррупцияга чалдыккан дүйнөдөгү өлкөлөрдүн рейтингинин ичинен Кыргызстан эмне үчүн 150-орунду ээлеп калды?» Себеби Кыргызстан дүйнөдөгү башка мамлекеттердей эле жалган Конституцияга ээ болуп калды, анын далили катары 2-берененин 1-пунктугундагы маанилүү түшүнүктүн төмөнкүдөй угулушу себеп болуп калды: «Кыргыз эли көз карандысыздыктын ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин жападан – жалгыз булагы болуп саналат».

Жалган Конституциянын айынан Кыргызстанга гана эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде МЫЙЗАМСЫЗДЫК өкүм сүрүп, мамлекеттер менен алардын жарандарын коррупция менен оору-сыркоо гана эмес, кадимкидей жашоо мүмкүнчүлүгүнөн алыстатып келет.

Демек, кыргызстандыктар байыркы көчмөн кыргыздардын өткөн турмушуна көңүл буруп койсо болмок. Франк жазуучусу Ги де Мопассан бекеринен төмөнкүдөй жыйынтыкка келген эмес: «Өткөн доор – жашоонун казып бүтпөс кенчи, аны ким бүгүнкү жашоосун байытам жана эртеңкисин камсыз кылам десе четинен кертип ала берсе болот».

Ал эми байыркы көчмөн кыргыздардын эңсеп келген түпкү максаты ЭРКИНДИК, ЖАКШЫЛЫК жана АКЫЙКАТ болгон – булар зордук, зомбулук, ооруу – сыркоого кептелбей толук кандуу жашоону аздектеп келген, өнүккөн Улуу Кыргыз каганатынын стратегиялык жана башка элдер менен жанаша жашоонун кынтыксыз жолу катары эсептелип келген.

Буларга ылайык мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жана биздин мыйзам жаратуучуларыбыз – Жогорку Кеңеш, Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнүн кадимки жолуна түшүп, анын жарандарын толук кандуу жашоонун жолуна салышы туура кабыл алынып, натыйжада алар тескери ой жүгүртүүдөн оолактап, коррупция менен оору – сыркоодон алыс болгон тескери ойдон алыс болуп, жаңыча ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алышар эле.

Жыйынтыгы катары Алмазбек Шаршенович дүйнөгө белгилүү инсан болуп таанылып, балким Нобель сыйлыгынын лауреаты болушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстан – мамлекет катары дүйнөдөгү улуу мамлекеттердин арбитри (ортомчусу) болуп калат. Мамлекеттик Гимндин кайрымасы бул жөнүндө айтып жатпайбы:

«Алгалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда.

Өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колунда.»

Кушматов Имарали НабиевичКР Улуттук коопсуздук органдарынын эмгек сиңирген ветераны

Конт. тел: (0771) 04-22-54