уйку1

*Эгер, киши көмкөрөсүнөн уктаса, анда аны кыйынчылыктар чулгап турат.
* Бүрүшүп жаткан адам жалгыздыктан кыйналып, таяныч издегени.
* Чалкасынан жата турган болсо, өз бактысына манчыркаган, максаттары туурасында күрөшүүчү адамдар.
* Башын шылкыйтып жаткандар санаа баскан адамдар.
* Жаздык кучактап жаткан адамдар сүйүүгө, махабатка муктаж болгондор.
* Оң жамбашы менен жатса – ал кишинин ишинде сөзсүз ишеним бар. Бирок, эч качан жогорку кызмат ордуна көтөрүлбөйт.
* Сол жамбашы менен жата тургандар – чыгармачыл адамдар.

Динар Турдугулова